Privacy en cookies

Via www.detestrijders.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Stichting Natuur en Milieu acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Privacy- en cookie-beleid Stichting Natuur en Milieu

Stichting Natuur en Milieu is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Stichting Natuur en Milieu persoonsgegevens verwerkt van (oud) donateurs, (oud) klanten en gebruikers van onze website en andere digitale diensten zoals Apps.

Uiteraard worden persoonsgegevens van (oud) donateurs, (oud) klanten en gebruikers,  met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houd Stichting Natuur en Milieu  zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen zijn Stichting Natuur en Milieu gevestigd Hamburgerstraat 28A, 3512 NS Utrecht. Zoals de Wet bescherming persoonsgegevens vereist, is de verwerking van persoonsgegeven aangemeld bij de Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Stichting Natuur en Milieu persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt  Stichting Natuur en Milieu persoonsgegevens:

  • Voor de werving, uitvoering en voorbereiding van donatieovereenkomst (waaronder giften) en/of anderen overeenkomst(en). In het kader van het uitvoeren van een overeenkomst kan Stichting Natuur en Milieu, uw persoonsgegevens aan een derde, die betrokken is bij de uitvoering of precontractuele fase op uw verzoek, van de overeenkomst verstrekken.
  • Wanneer u producten en/of diensten van Stichting Natuur en Milieu afneemt. Dit kan via onze (web)winkel, het contactcenter, maar ook Stichting Natuur en Milieu apps;
  • Wanneer u contact heeft met Stichting Natuur en Milieu. Dit contact kan telefonisch zijn (waarbij gesprekken kunnen worden gemonitord voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden), maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert en (panel)onderzoeken, gebruik maakt van onze (mobiele) websites inclusief apps, uw aanmelding voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;
  • Voor de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
  • Financiële afwikkeling en betaling van bestelde goederen of diensten, klantenservice en accountantscontrole
  • Om klanten/bezoekers van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks hetzij via social media of andere websites van Stichting Natuur en Milieu, waarbij er rekening wordt getracht te houden met voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten en/of diensten en interesses.

E-mail

Uw e-mailadres wordt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten alleen gebruikt door Stichting Natuur en Milieu indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen Stichting Natuur en Milieu, onder vermelding van WBP, info@natuurenmilieu.nl

Alleen wanneer u toestemming geeft dat een andere adverteerder u per e-mail mag benaderen dan wordt het e-mailadres aan die adverteerder beschikbaar gesteld.

Recht van verzet

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten of diensten, dan kunt u een e-mail sturen Info@natuurenmilieu.nl onder vermelding van blokkeren persoonsgegevens.

Social Media

Stichting Natuur en Milieu gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met  klanten, en gebruikers over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Stichting Natuur en Milieu volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter, Linkedin en blogs. Hierbij spant Stichting Natuur en Milieu zich in om feeds op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen  te beantwoorden. Stichting Natuur en Milieu behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Stichting Natuur en Milieu (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy statement worden verwerkt. Stichting Natuur en Milieu is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met Stichting Natuur en Milieu via info@natuurenmilieu.nl

App’s

Stichting Natuur en Milieu biedt een deel van haar dienstverlening aan via Apps. Via Apps kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Dit verzamelen en verwerken van persoonsgegevens valt onder dit privacy statement. Echter wil Stichting Natuur en Milieu uitleggen waarom zij voor bepaalde Apps toegang wil tot bepaalde gegevens of voor een juiste werking van de Apps wil weten welk besturingssysteem wordt gebruikt. Bij installatie van de App vraagt Stichting Natuur en Milieu toestemming voor toegang tot een aantal gegevens die voor de werking van de App noodzakelijk zijn.

Stichting Natuur en Milieu slaat niets op van uw contacten, apps of telefoonnummers, en slaat niet relevante informatie voor de werking over.

Tot slot: De melding met betrekking tot de applicaties is voor het onderdeel “Meer Stichting Natuur en Milieu apps”: wanneer u hiervoor toestemming geeft zal Stichting Natuur en Milieu u alleen Stichting Natuur en Milieu-Apps voorstellen om te installeren, die u nog niet heeft.

Gebruik van cookies

Stichting Natuur en Milieu maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat.

In het cookie statement leest u alles over het gebruik van cookies door Stichting Natuur en Milieu.

Stichting Natuur en Milieu en andere websites

Op de site van Stichting Natuur en Milieu treft u een aantal links aan naar andere websites. Stichting Natuur en Milieu kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:

Stichting Natuur & Milieu
t.a.v. Hoofd Bedrijfsvoering
Postbus 1578
3500 BN Utrecht
info@natuurenmilieu.nl

Wijzigingen

Stichting Natuur en Milieu behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Stichting Natuur en Milieu een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Stichting Natuur en Milieu uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op de website, of in nieuwsbrieven.

Utrecht, 30 mei 2017

  • Leverancier:
  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor

Aanbieding

50% voltooid